Glam By Mooi
ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Glam By mooi en een klant/opdrachtgever waarop Glam By mooi deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
Definities 1.1
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.
1.Glam By mooi : Glam By mooi, gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer: 782251877, dan wel een aan gelieerde onderneming die als gebruiker van deze algemene voorwaarden optreedt.
2. klant: iedere natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
3. Partijen: Glam By mooi en de klant gezamenlijk.
4. Overeenkomst: iedere tussen Glam By mooi en de klant tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot de uitvoering van een behandeling en/of de levering van een of meerdere producten (consumentenkoop).
5. Overeenkomst op afstand: de overeenkomst als bedoeld in het vorige lid, betreffende een behandeling, die tussen partijen wordt gesloten rechtstreeks middels de online agenda op de website van Glam By mooi: www.mooiaandeamstel.com ).
6. Behandeling: de in het kader van de overeenkomst door  Glam By mooi te verrichten behandelingen.
7. Producten: de in het kader van een consumentenkoop door Glam By mooi \aan de klant te leveren zaken.
8. Schriftelijk: naast traditionele schriftelijke communicatie mede communicatie per e-mail, of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
Artikel 2 Inspanningsverplichting jegens de klant
2.1. Glam By mooi zal de behandelingen uitvoeren op het door de klant bij het sluiten van de overeenkomst gekozen behandeling.

2.2. Glam By mooi  zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Glam By mooi is uitsluitend gehouden aan een inspanningsverbintenis; Glam By mooi kan er niet voor instaan dat de klant exact het resultaat van de behandeling behalen die de klant bij het sluiten van de overeenkomst verwachtte.
2.3. voor zover relevant en redelijkerwijs nodig, zal Glam By mooi de klant voorafgaand aan de behandeling vragen naar informatie die van belang is voor een deugdelijke uitvoering daarvan.

2.4. De klant zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan Glam By mooi worden medegedeeld.

2.5. Glam By mooi is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de klant is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

2.6. Glam By mooi maakt gebruik van deugdelijke materialen en hulpmiddelen en staat ervoor in dat de uitgevoerde behandeling beantwoordt aan de overeenkomst.

2.7. Glam By mooi zal de klant inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

Artikel 3 Werkwijze afspraken
3.1. De klant moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Glam By mooi melden via de telefoon of mail.

3.2. Indien de klant deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Glam By mooi de helft van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de klant doorberekenen.

3.3. Indien de klant meer dan vijf minuten te laat is dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de Glam By mooi de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de klant door berekenen.

3.4. Indien de klant bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag Glam By mooi in overleg met de styliste de afspraak verzetten en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de klant doorberekenen.

3.5. De klant hoeft zich niet aan de verplichtingen te houden, indien zij gehinderd wordt door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

Artikel 4 Behoorlijk gedrag
4.1 De klant behoort zich in de salon te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen.

4.2 Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft  Glam By mooi het recht de klant de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.

4.3 Bij Glam By mooi wordt gewerkt volgens de hygiëneregels en er wordt van de klant verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels.

Artikel 5 Betaling van de behandeling
5.1.  Glam By mooi vermeldt prijzen van de behandelingen op de website. De prijzen van producten zijn zichtbaar in de salon.

5.2. De gemelde prijzen zijn inclusief verschuldigde BTW, met uitzondering van producten afkomstig van de groothandel.

5.3. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

5.4. De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant /PIN transactie te voldoen.

5.5. Als de betaling niet contant is overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 48 uur na factuurdatum op het door Glam By mooi  aangegeven bankrekeningnummer. Na ommekomst van de termijn van veertien dagen is Glam By mooi zonder ingebrekestelling in verzuim en is de klant de wettelijke rente, vermeerderd met 2% rente aan Glam By mooi verschuldigd. De betaling via factuur moet voor de behandeling zijn overeengekomen.

5.6. Wanneer een opdrachtgever/klant één maand na factuurdatum zijn factuur nog niet heeft voldaan, is Glam By mooi gerechtigd om een Incassobureau in te schakelen. De extra kosten hiervan komen geheel voor rekening van de opdrachtgever/klant.

Artikel 6 Aansprakelijkheid Glam By mooi
6.1.Glam By mooi  is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

6.2. Glam By mooi kan jegens de klant slechts aansprakelijk worden gehouden voor directe schade die de klant lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Glam By mooi in de nakoming van de overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste vakkennis en middelen.

6.3. Mocht Glam By mooi aansprakelijk zijn voor enige schade jegens een klant, dan is Glam By mooi te allen tijde gerechtigd deze schade te herstellen. De klant dient Glam By mooi in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan alle aansprakelijkheid van Glam By mooi  ter zake vervalt.

6.4. De aansprakelijkheid van Glam By mooi is beperkt tot ten hoogste het bedrag dat door de klant aan Glam By mooi, in het kader van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Glam By mooi betrekking heeft, verschuldigd is of was. Voor schade die niet vallen onder de algemene voorwaarden van Glam By mooi , is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag dat in het betreffende geval krachtens de afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Glam By mooi daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Glam By mooi dat krachtens die verzekering toepassing vindt.

6.5. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen van dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijke Wetboek.

6.6. Glam By mooi is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegebracht naar de salon.

6.7. Dit artikel is niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld vanGlam By mooi  zelf.

Artikel 7 Zorgverzekering
7.1. Glam By mooi is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het afhandelen van een declaratie aan een zorgverzekeraar.

Artikel 8 Klachtenregeling
8.1. Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf dagen na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaresse van Glam By mooi. Bij gebreke hiervan wordt geacht dat de klant tevreden is met het resultaat en de behandeling heeft aanvaard.

8.2. Indien zich pas na de behandeling gebreken openbaren, dient de klant daarvan terstond na ontdekking van de gebreken mededeling te doen aan de eigenaresse van Glam By mooi, bij gebreke waarvan elke aanspraak van de klant ter zake komt te vervallen.

8.3.  Glam By mooi moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat schriftelijk antwoord geven.

8.4. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is en er een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst heeft plaatsgevonden, zal Glam By mooi de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden en de klant dit schriftelijk kenbaar maakt.

8.5. Bij gebreken na de behandeling ontstaan als gevolg van normale vermindering van het resultaat of schade van buitenaf, gekomen door risico van de klant, evenals gebreken die anderszins niet aan Glam By mooi kunnen worden toegerekend.

8.6. Indien een klacht over de producten gegrond is zal Glam By mooi  het aankoopbedrag van de producten of behandeling gedeeltelijk of helemaal vergoeden. Of de klacht gegrond is is aan Glam By mooi om te bepalen.

8.7. Indien Glam By mooi en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Schoonheidsbranche.

Artikel 9 Garantie
9.1. Glam By mooi geeft de klant zeven dagen garantie op de behandelingen en producten.
9.2. Deze garantie vervalt indien, zie leden 9.2.1 t/m 9.2.5 van dit artikel:

9.2.1 De klant op de hoogte is gebracht door Glam By mooi over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten.
9.2.2 De klant andere producten dan door Glam By mooi geadviseerde producten heeft gebruikt.
9.2.3 De klant de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
9.2.4 De klant het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
9.2.5 De klant de producten niet volgens het advies van de specialiste heeft gebruikt.

9.3. Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De klant wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.

Artikel 10 Beschadiging en diefstal
10.1.  Glam By mooi heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen die gelijk staat aan de omvang van de schade indien:

10.1.1 de klant meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
10.2.1. de klant schade toebrengt aan het bedrijfspand en/of ruimte waar Glam By mooi is gevestigd.

10.2. Glam By mooi meldt diefstal altijd bij de politie.

Artikel 11 Persoonsgegevens en privacy
11.1. De klant voorziet Glam By mooi bij de eerste behandeling van alle gegevens waarvan Glam By mooi aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling.

11.2. Glam By mooi is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft medegedeeld tijdens de behandeling.

11.3. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
11.4. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak  Glam By mooi verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Artikel 12 Recht
12.1. Op elke overeenkomst tussen Glam By mooi en de klant is het Nederlandse recht van toepassing.

12.2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Glam By mooi (www.mooiaandeamstel.com) en ze zijn ook in de salon beschikbaar.
12.3. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

12.4. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.